Mark Canjels, directie secretaris van Building Breda kent BRES al heel lang. Al veel langer zelfs dan de coöperatie bestaat. Vanuit zijn studententijd namelijk  was Mark betrokken bij  BRESS, de Bredase sportvereniging.

We spreken elkaar, na deze anekdote, verder over Building Breda en hun betrokkenheid om van Breda een duurzame, klimaat neutrale, groene stad te maken waarin de onderwijsvoorzieningen van deze tijd zijn. Dat uiteindelijke doel zou volgens de duurzaamheidsvisie 2016 van de gemeente, in 2030 bereikt moeten zijn.

Building Breda heeft, na een aantal jaren van voorbereiding, in 2008 de opdracht gekregen om de huisvesting van de scholen voor voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs op orde te brengen. In jargon heet dit ‘de doordecentralisatie van onderwijshuisvestingsmiddelen’. In 10 jaar tijd zou een en ander op orde moeten zijn.

Lag de taak tot zorg voor een goed onderwijshuisvestingsbeleid in het verleden bij de schoolbesturen en de gemeentelijke overheden dan heeft de coöperatie Building Breda deze huisvestingstaken nu op zich genomen. De leden van de coöperatie zijn de Bredase schoolbesturen. Gezamenlijk zijn de scholen allereerst gekomen tot een meer heldere en onderscheidende profilering. Zo heeft de ene school zich als een Technasium geprofileerd, een andere school kiest voor een meer op kunst en cultuur geschoeide leest, waar weer een andere school zich de status van een internationale campus aanmeet. Bij de diverse profielen horen specifieke eisen ten aanzien van de gebouwen.

Nieuw in het nadenken over schoolgebouwen zijn de eisen die we heden ten dagen stellen aan duurzaamheid en energieverbruik. Mark vertelt daar uitgebreid over. Conclusie zou kunnen zijn dat de huidige eisen niet in lijn zijn met de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit de overheid. Echter door creatieve oplossingen te zoeken in diverse business-modellen en subsidiemogelijkheden, door bezuiniging op de exploitatie van gebouwen en middelen en steun van de lokale overheid is het toch mogelijk gebleken om bijvoorbeeld het dak van de Nassauscholengemeenschap vol te leggen met zonnepanelen. Doel is uiteindelijk om alle daken va de scholen voor voortgezet onderwijs vol te leggen met PV-panelen..

Als alle deelnemende scholen hun doelstellingen gerealiseerd hebben dan liggen er in totaal 5.150 panelen die ruim 1.000.000 kWh !! aan schone elektriciteit gaan leveren. Dit betekent een verduurzaming van 60 tot 70 % van het jaarverbruik van de scholen en een dienovereenkomstige besparing op de energierekening.

Echter de opdracht van Building Breda, die in 2018 zou zijn moeten gerealiseerd, vraagt om verder doordenken en –handelen. Met name op het gebied van duurzaamheid en energie-neutrale exploitatie van gebouwen. Maar ook op het gebied van onderhoud liggen er nog grote taken in het verschiet.

We spreken verder nog over de mogelijkheden om voor scholen van primair onderwijs eenzelfde verduurzaming te realiseren. Het equivalent van Building Breda is  voor het basisonderwijs ‘BreedSaam’.

Mark schetst de lastige punten die de energieopwekking via zonne-energie  bij gebouwen voor basisonderwijs beperken. Allereerst is daar het simpele feit dat die gebouwen vaak slechts 1 bouwlaag hebben en daarmee gevoelig zijn voor vandalisme.  Daarnaast zijn basisscholen over het algemeen kleinverbruikers en terug leveren aan het net levert weinig op.

Ten slotte vertelt Mark wat in zijn ogen nodig is om te blijvend te kunnen voorzien in goede, duurzame onderwijshuisvesting die aan de gestelde eisen van deze tijd voldoet. Een vergoedingenstructuur die niet louter uitgaat van het aantal vierkante meters maar duurzaamheidseisen meeneemt in de toekenning van financiën is één ding maar nog veel belangrijker is de bewustwording van een ieder. Schoolbesturen hebben hun handen vol aan onderwijsinhouden maar moeten in hun agenda’s ook ruimte scheppen om aan onze gezamenlijke  opdracht om zuinig te zijn op onze Aarde, tegemoet te komen.

Martin Bos

Partners

 • Windpark Hazeldonk
 • Hezelaer
 • Breda Duursaam
 • Anneville
 • Buurkracht
 • Hoom
 • Regio West-Brabant
 • Gemeente Breda
 • Duursaam Etten-Leur
 • DEcAB
 • Provincie Noord Brabant
 • WoonWijs Breda
  Op het platform WoonWijs Breda lees je als inwoner van Breda en omgeving alles over thuis energie besparen. Deze website is een samenwerking van Gemeente Breda en BRES.