Op donderdag 21 april was de Algemene Leden Vergadering (ALV) van BRES. Het was een goede informatieve avond op een mooie locatie. Lees verder voor de notulen van de ALV.

 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Coöperatieve Vereniging BRES UA op donderdag 21 april 2016.

Locatie: Het Blushuis, Reduitlaan te Breda

 

Aantal aanwezigen: 17 leden , 4 bestuursleden, 3 leden RvT, 2 kandidaat leden voor resp. bestuur en RvT, Directie BRES Realisatie B.V. en inleider.

 

 

 

 

  1. Opening door voorzitter en mededelingen .

Ad Bijma opent de vergadering , heet iedereen welkom en doet de volgende mededelingen:

  • Marjolein Schooleman / RvT is verhinderd

  • Als gastspreker zal niet optreden Sven Pluut over crowdfunding, maar Bram van Beek over windenergie ; bovendien niet als agendapunt 11 , maar direct na deze opening.( onder 1a)

  • In de agenda staat abusievelijk vermeld onder 2. Verslag ALV van 24-04-15,

maar dit moet zijn Verslag ALV 23-11-2015. Het juiste document is wel bij de agenda gevoegd.

1a. Inleiding Bram van Beek over de kansen, activiteiten en plannen m.b.t. windenergie.

Bram schets zijn achtergrond en zijn betrokkenheid met / bij BRES via Jan Schouw.

Gememoreerd worden de nationale en provinciale doelstelling m.b.t. duurzame energie. Nader wordt ingegaan op de plannen van de Nationale overheid en de Provincie m.b.t. windmolens langs de A16 met als doelstelling 100 MgW. Ter vergelijking: de 3 BRES- molens bij Hazeldonk leveren 9 MgW.

Er wordt aan de vergadering een oproep gedaan voor participatie in en werkgroep rond dit project; er melden zich nog niet direct kandidaten.

De voorzitter RvT / Wilbert Willems roept op zorgvuldig te overwegen of BRES ook buiten het grondgebied van Breda activiteiten moet ontwikkelen.

2.. Verslag ALV 23 november-2015

Secretaris Gerrit Borgers memoreert kort de tijdens deze ALV behandelde onderwerpen en verwijst verder naar de bijlage bij de agenda.

Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.

3. Wijziging Statuten Coöperatieve Vereniging BRES UA

Secretaris Gerrit Borgers doet enkele mededelingen over de historie het tot stand komen van de nu nog vigerende statuten. Bij het praktisch functioneren van BRES en de verdere inrichting van de organisatie is gebleken dat enkele aanpassingen gewenst zijn.

Deze zijn vooral van praktische aard, zoals:

  • wie heeft welke bevoegdheden / zeggenschap

  • de besluitvorming over bezoldiging van de directie van de BV.

  • de keuze voor controle van de jaarstukken door een AA i.p.v. een RA (vanwege de kosten)

  • de mogelijkheid tot gewenste / voorgestelde uitbreiding van het bestuur van Bres met 2 tot 7 personen.

Na afronding van het traject met de notaris en verkregen instemming van de RvT zal dit in de ALV van najaar 2016 ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd.

4. Verkiezing kandidaat voor Bestuur, Jos de Bondt

Voorzitter Ad Bijma schets de behoefte aan uitbreiding van het bestuur en verzoekt Jos de Bondt zich aan de vergadering te presenteren. Jos schetst haar interesse voor en betrokkenheid bij Bres ( energieproject in Prinsenhage), de plaatsgevonden contacten met Jan Schouw en enkele bestuursleden en haar beroepsmatige achtergrond.

De vergadering stemt zonder tegenstemmen of onthoudingen in met Jos de Bondt.

5. Verkiezing kandidaat voor Raad van Toezicht, Marijke Tsoutsanis – van der Koogh

Voorzitter van de RvT / Wilbert Willems meldt dat er aanvankelijk 3 kandidaten waren, maar dat 2 van hen zich hebben teruggetrokken. Hij memoreert een kennismaking met Marijke Tsoutsanis tijdens een overleg en verzoekt Marijke Tsoutsanis zich aan de vergadering te presenteren.

Marijke geeft aan wat zij als haar rol als lid van de Rvt beschouwt en geeft beknopte informatie over haar bedrijfsmatige en bestuurlijke achtergrond.

De vergadering stemt zonder tegenstemmen of onthoudingen in met Marijke Tsoutsanis..

6, Jaarrekening Coöperatieve vereniging Bres over 2015 met verklaring Raad van Toezicht

Penningmeester Ton Jansen geeft een korte toelichting op de met de agenda meegezonden cijfers.

Naar aanleiding van vragen schetst voorzitter Ad Bijma het ontstaan van de huidige organisatie via de oorspronkelijk Stichting en de huidige BRES Realisatie BV, waarin om risico’s te vermijden / beperken de projecten zijn ondergebracht. Van deze BV is de coöperatie 100% aandeelhouder. De Stichting is momenteel niet actief , maar blijft vooralsnog gehandhaafd, mogelijk voor R&D subsidies.

Op een vraag over D en C boekingen op meerder plaatsen reageert de penningmeester dat de cijfers soms wat vragen kunnen oproepen, maar dit wordt veroorzaakt door legitieme overboekingen van de Stichting naar de coöperatie.

De V&W toont over 2015 een verlies van €. 11.600,- en dit wordt veroorzaakt door o.a. notariële aanloopkosten en investeringen in tijd / uren, terwijl de beoogde revenuen hieruit zijn achter gebleven. Gevraagd wordt ook om en toelichting op de ZZP-ers en informatie wordt verstrekt over de hier van toepassing zijnde kwartiermakers in het CO-3 traject, waarvoor overigens subsidie is verkregen.

Het nu verantwoordelijke projectbureau ( BRES Realisatie B.V.) legt vooraf alle qua omvang en risico relevante projecten ter goedkeuring voor aan het bestuur van de coöperatie.

Het resultaat in 2016 zal op dit onderdeel naar verwachting positief zijn, omdat strakker op de projecturen zal worden gestuurd.

Gevraagd wordt om meer transparantie, vooral ter voorkoming van vragen.

Een vraag wordt gesteld over het ontbreken vermelding van de kosten van de aanschaf van de warmtecamera. Jan Schouw meldt dat deze in de projectkosten van het CO-3 project zijn opgenomen.

De goedkeurende verklaring van de Raad van Toezicht wordt door Jeroen Lockefeer gepresenteerd met ook in die verklaring de opmerking over noodzakelijke strakkere controle op uren.

Aansluitend wordt door de ALV aan de penningmeester en het bestuur decharge verleend

7. Begroting Coöperatieve vereniging BRES voor 2016

De informatie is qua weergave zoals bijgevoegd bij de agenda niet helder en toegezegd wordt door de penningmeester nazending per email en / of plaatsing op de website.

Van belang is dat er over 2016 een positief resultaat wordt verwacht en dat de RvT hiervoor en goedkeurende verklaring heeft afgegeven.

8. Verslag secretaris over 2015

Secretaris Gerrit Borgers geeft een korte samenvatting en verwijst verder naar de bijlage bij de agenda.

9. Overzicht van lopende en geplande activiteiten 2015-2016; presentatie door Jan Schouw.

Voor het getoonde overzicht, zie de bijlage bij dit verslag.

Vermeld wordt het initiatief activiteit van de Stichting Zonnebank; een meldpunt voor in aanmerking komende daken voor zonnepanelen.

Door Emiel Rouws wordt n.a.v. zijn betrokkenheid daarbij, gevraagd om afstemming / overleg met Duurzame Zorg Princenhage; dit i.v.m. de door Jos de Bondt genoemde activiteiten in Princenhage. Het eerste gewenste contact hierover is tijdens en na afloop van deze vergadering tot stand gekomen.

Voorzitter Ad Bijma geeft aan dat gesprekken met de fracties, het Gemeente bestuur en de Provincie van belang zijn en zullen plaatsvinden en vooral m.b.t. Breda gaat het dan om financiering van de aanloopkosten van projecten.

Samenwerking met andere initiatieven en profilering hiervan richting de Gemeente zijn van belang en vinden plaats.

Het stimuleren van isoleren en energiebesparing d.m.v. zonnepanelen van privé woningen blijft speerpunt van Bres. Er zijn in dit traject 250 woningen gerealiseerd.

Centrale vraag bij geïnteresseerden is naast betrokkenheid bij duurzaamheid vooral hoeveel gaan de woonlasten omlaag.

Er zijn in het project Belcrum 60 belangstellenden, waarvoor offertes zijn uitgebracht.

Momenteel loopt het project Overakker / Ypelaar ( op 22-04-2016 worden hiervoor foto’s gemaakt) en begin mei volgt verdere uitrol van de activiteiten.

Na de vakantie zullen Heusdenhout, Teteringen en Bavel volgen; het gaat hier om 3500 à 4000 woningen met een verwachte deelnamescore van 10 %.

10. In gesprek met de leden

Voorzitter Ad Bijma vraagt aandachtvoor meer betrokkenheid bij BRES en een grotere deelname aan de ALV’s. Dit vereist naast ledenwerving ook vooral een meer uitnodigende en stimulerende communicatie.

Gevraagd wordt waar de mogelijk windmolens in Princenhage (langs de A16) zullen worden gerealiseerd. Hierover volgt nog nadere informatie.

Op de vraag of Lagerwey ( leverancier van de windmolens bij Hazeldonk) altijd de leverancier moet zijn, antwoordt voorzitter Ad Bijma dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval behoeft te zijn, maar dat het wel goed is dat een hoogwaardig product door een Nederlandse fabrikant kan worden geleverd.

Op de vraag hoe hoog de rendementverwachting van windmolens is, wordt verwezen naar de eerdere inleiding van Bram van Beek, die meldde dat de subsidie / afschrijving is gebaseerd op en periode van 15 jaar, terwijl de levensduur van windmolens 20 tot 25 jaar is. Een rendement van 7 à 8 % lijkt reëel.

Op de vraag of er door de klimaatverandering meer winduren worden verwacht, wordt vermeld dat wel de extremiteiten in het klimaat zullen toenemen.

Stilstand van molens wordt naast extremiteiten of windstilte o.a. veroorzaakt door z.g.

slagschaduw of onderhoud.

Een vergelijking is rendement levert de volgende percentages op: wind 19% en zon 48% ; dit is natuurlijk van diverse omstandigheden en situaties afhankelijk.

Elk BRES lid kan - als daartoe de mogelijkheid wordt geboden - deelnemen aan de de financiering van nieuwe projecten op basis van het bestaande lidmaatschap.

11. Inleiding door gastspreker .

Zie 1a.

12. Sluiting door de voorzitter

Voorzitter Ad Bijma sluit de vergadering om 21.30 uur en nodigt iedereen uit tot napraten en een drankje.

DB/db. 22 april 2016.