De Coöperatieve vereniging Bres U.A. werd in mei 2014 opgericht en sindsdien is het snel gegaan: in organisatorische zin alsook wat betreft de snelle groei van het aantal activiteiten en leden. Op 23 november staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. 

 

In deze vergadering worden nieuwe leden voor het bestuur en Raad van Toezicht benoemd. Indien je lid bent van BRES, ben je van harte uitgenodigd op onze ALV. Wil je graag lid worden, dan horen we het graag

Tijdens de ALV op 23 november staat o.a. op de agenda: 

  • Benoeming van het Bestuur

  • Benoeming van een Raad van Toezicht

  • Inrichting van het projectbureau

  1. Benoeming van het Bestuur

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf leden. De leden van het bestuur worden formeel benoemd op voordracht van de leden. Bij de oprichting van de coöperatie werden voor de eerste maal 2 bestuursleden benoemd, te weten de heren A.C. Bijma en J.C. Schouw. Dit bestuur werd later uitgebreid met O. (Owen) de Vries en E. (Erno) van Olphen. Als bestuursadviseur neemt sinds kort ook dhr. W.G. (Gerrit) Borgers deel aan het bestuurlijk overleg.

Van de huidige bestuursleden/bestuursadviseurs zijn de volgende personen kandidaat-bestuurslid van de coöperatie:

Dhr. A.C. (Ad) Bijma (huidige functie: voorzitter)

Dhr. E. (Erno) van Alphen (huidige functie: secretaris)

Dhr. W.G. Borgers (huidige functie: bestuursadviseur)

Een benoemingsadviescommissie, die de eerste keer wordt gevormd door het zittende bestuur, doet n.a.v. de kandidaatstellingen een aanbeveling voor de samenstelling van het nieuwe bestuur dan wel bereidt de verkiezingsprocedure voor die tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt toegepast.

  1. Benoeming Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) wordt ingesteld door de Algemene Ledenvergadering. De RvT heeft als taak onder meer: toezicht houden op naleving van de wet, statuten en reglementen, onderzoek van de jaarrekening, vaststellen van bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de directie (indien van toepassing) en goedkeuring van het jaarlijkse beleidsplan en begroting.

De RvT bestaat uit tenminste 3 leden en ten hoogste 5 leden, waarvan tenminste twee derde lid dient te zijn van de Coöperatie. Een lid kan maximaal 8 jaar zitting hebben in de RvT. Leden van de RvT worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Op dit moment is er één kandidaat voor de RvT:

Dhr. E. (Eric) Hahn. Eric Hahn is al geruime tijd actief betrokken bij de werkzaamheden van BRES.

  1. Projectbureau

Het snel groeiende aantal activiteiten van de coöperatie maakt het nodig de uitvoeringsorganisatie aan te passen. 
Het bestuur is daarom voornemens om per 1-1-2016 over te gaan tot de instelling van een projectbureau, dat de verantwoordelijkheid krijgt om alle projectmatige activiteiten binnen door ALV/bestuur vastgestelde kaders, op een financieel verantwoorde wijze uit te voeren.

De coördinator/directeur van dit projectenbureau neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur van de coöperatie.

Het bestuur ziet de samenstelling van dit projectenbureau per 1-1-2016 als volgt:

Dhr. J.C. (Jan) Schouw in de functie van coördinator/directeur

Dhr. O. (Owen) de Vries als projectmedewerker.

Mw. A.F.A. (Anouk) van den Berg als communicatiemedewerker

Overige/huidige medewerkers projectuitvoering:

Project CO3: Dhr. D. (Derk) Hueting, Dhr. K (Kees) Bulthuis, Mw. M. (Maaike) Wolfs

Projectontwikkeling: Bart van der Ree.

Helaas zijn de inschrijvingen gesloten. Mocht je vragen hebben, klik hier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

                                                                                           

 

 

 

Reacties   

0 #1 Jon de Wit 28-08-2015 16:23
Wat is het toch een mooie site geworden, nu nog een paar mooie headers :-)
Citeer

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen