BRES is van meet af aan actief betrokken bij de warmtetransitie in Breda. De afgelopen 2 jaar (samen met gemeente, woningcorporaties, Ennatuurlijk, Enexis en Huurderskoepel) vooral met de samenstelling van de Bredase Transitievisie Warmte, die onlangs door de gemeenteraad werd vastgesteld. Doelstelling is om Breda in de periode tot 2040 aardgasvrij te maken.

Breda 2040 aardgasvrij

Op basis van deze visie worden gebiedsplannen gemaakt (per wijk, maar soms wijkoverschrijdend of per deelgebied binnen een wijk) waarin wordt uitgewerkt op welke wijze dat het beste kan gebeuren.

Wil je daar meer over weten: bekijk het document op www.planbreda.nl /afgeronde plannen.

Gesprekspartner Gemeente Breda

BRES is een belangrijke gesprekspartner van de gemeente, met name waar het gaat over bewonersparticipatie.

De eerste wijken waar de gemeente Breda aan de slag wil zijn Haagse Beemden en Prinsenbeek.

BRES is van mening dat ruim de tijd moet worden genomen om het gesprek met bewoners (organisaties) aan te gaan vóórdat er nadere uitvoeringsplannen worden gemaakt. Waar mogelijk en wenselijk wil BRES daar een rol in spelen.