Bredase Energie Coöperatie BRES, het waterschap Brabantse Delta en de Stichting Support ONS 2050 hebben maandag 4 februari de intentie uitgesproken om op de rioolwaterzuivering (rwzi) Nieuwveer een zonneweide met duizenden zonnepanelen aan te leggen. Joop van Hasselt (Bestuurslid BRES),  René Lambregts (afdelingshoofd Beheren & Innoveren van het waterschap) en Ger de Weert (Stichting Support ONS 2050) hebben de intentie met een handtekening bekrachtigd.

 

Onderzoek naar haalbaarheid
Nu de intentie is getekend start het  onderzoek naar de haalbaarheid. Een onderzoek van ongeveer drie maanden dat uitgevoerd wordt door de Stichting Support Ons 2050. Die stelt maximaal 50.000 euro ter beschikking. De stichting financiert de ontwikkelkosten van duurzame energieprojecten op no cure no pay basis. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan de energietransitie in de regio West-Brabant.

UPDATE: Ondertekening leningsovereenkomst
Inmiddels hebben BRES, Stichting Zonnebank Breda en stichting Support ONS een leningsovereenkomst getekend. De voorbereiding van het Zonnepark op Nieuwveer kan nu echt beginnen.

Zonnepalen via postcoderoos beschikbaar
“Als het ontwikkeltraject een positieve uitkomst heeft, waaronder een sluitende business case, voldoende beschikbare financiering en de oplevering van de installatie zoals opgesteld in de specificaties, neemt BRES de exploitatie van de zonneweide over. De zonnepanelen komen vervolgens via een postcoderoos ter beschikking aan onze leden”, aldus bestuurslid van BRES Joop van Hasselt.

Betaalbare energie voor inwoners
De ontwikkeling en exploitatie van een zonneweide sluit aan bij de ambities van de energie coöperatie om duurzame en betaalbare energie voor Bredase huishoudens beschikbaar te maken. BRES houdt zich onder meer bezig met het ondersteunen en adviseren van burgers bij het verduurzamen van hun woning. BRES richt zich zowel op individuele woningeigenaren als op samenwerking met woningcorporaties en VvE’s. Daarnaast spant BRES zich in om collectieve opwekfaciliteiten uit zon en wind van de grond te krijgen door burgerparticipatie. De gerealiseerde projecten Zonneveste en Princenstroom zijn hier een goed voorbeeld van. Ook dit project op de locatie Nieuwveer van waterschap Brabantse Delta is daar een vervolg op.

Waterschap werkt actief mee aan energietransitie
Het gebruik van zonne-energie past eveneens in de ambitie van het waterschap om - in lijn met landelijke afspraken door de waterschappen - in 2025 energieneutraal te zijn. Deze energietransitie is nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen en te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die de waterschappen landelijk met de medeoverheden hebben afgesproken. De waterschappen willen de doelstelling voor het verminderen van de CO2-uitstoot eerder bereiken door in 2020 minimaal 40% van het eigen energieverbruik zelf te produceren en 100% in 2025. Daarnaast stellen de waterschappen hun eigendommen zoals terreinen en gemalen beschikbaar voor derden om duurzame energie op te wekken. Dat gebeurt onder andere op de rwzi Bath. De komende jaren breidt het waterschap zelf het aantal zonnepanelen op waterschapsgebouwen uit. Onder andere op de loodsen Heijningen en Raamsdonksveer liggen al zonnepanelen die deze loodsen voorzien van elektriciteit.