Voor obligatiehouders van Windpark Hazeldonk, zeker uit Breda en omgeving, blijft het een machtig gezicht als de grens met België in zicht komt. De drie windmolens op windpark Hazeldonk draaien daar nu ruim anderhalf jaar.

 Een obligatiehoudershart is niet van steen. Al is de werkelijkheid misschien anders, het gevoel dat het een beetje 'mijn molens' zijn waar 'mijn groene energie' vandaan komt, laat menig obligatiehoudershart vol trots gloeien.

In deze eerste gezamenlijke nieuwsbrief van Windpark Breda-Hazeldonk en de Bredase energiecoöperatie BRES, leest u meer over de stand van zaken rondom het windpark. Ook praten we u bij over de activiteiten van BRES, partner vanaf het prille begin. Samen gaan we voor duurzaam en lokaal!

Let op: u bent als obligatiehouder zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van gewijzigde persoonsgegevens. Deze gegevens wijzigt u via de website van Windpark Hazeldonk, via dit formulier 

 
 WPH2
Hoe was het ook alweer..

Eerst even terug in de tijd. Gemeente Breda bedong destijds bij Windpark Breda-Hazeldonk BV dat Bredanaars voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro via obligaties konden participeren, tegen een rentepercentage van 6%. Ook werd afgesproken dat 1% naar de Bredase energiecoöperatie BRES zou gaan voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame initiatieven en bijbehorende communicatie. Bij aanvang werden 1871 obligaties verstrekt aan 240 participanten, met een looptijd van vijftien jaar en voor een bedrag van € 935.000. Van de obligaties is 85% in het bezit van inwoners van Breda. BRES verzorgde de werving van obligatiehouders.

Aflossing
De aflossing van de obligaties vindt plaats in drie termijnen, voor het eerst in 2021 (na vijf jaar). Dan wordt 25% van het geïnvesteerde bedrag inclusief rente uitbetaald. De volgende termijnen zijn in 2026 (25%) en 2031 (50%).

Afschrijvingstermijn
De totale afschrijvingstermijn van de molens is twintig jaar. De opbrengst van de molens is geschat op ca. 18 miljoen Kwh per jaar. Met de opbrengst van de molens kunnen 6000 huishoudens van groene stroom worden voorzien.
 
WPH4
 
Uit de jaarrekening 2017

Hoe hebben de molens in 2017 gepresteerd en wat is de huidige stand van zaken? Een paar korte noties uit de jaarrekening 2017 (cijferfreaks kijken zelf op www.windparkhazeldonk.nl):

  • De financiering van het project kwam tot stand met leningen van Rabobank (Groenfonds, ruim €7 miljoen) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij/BOM (€ 884.500). Het Energiefonds Brabant heeft de lening van de BOM overgenomen.
  • De exploitatie BV is inmiddels in handen van Izzy Projects en het Bredase energiebedrijf Hezelaer (50%) en Energiefonds Brabant (50%). Mede-ontwikkelaar Greentrust is geen deelnemer meer.
  • Het nettoresultaat over het jaar 2017 bedroeg € 99.084. Dit is toegevoegd aan de reserves.
  • De onderhoudskosten in 2017 bedroegen € 60.000.
  • Het totaalbedrag aan obligaties was eind 2017 zo'n € 50.000 lager dan bij aanvang. Reden hiervoor is dat een aantal obligatiehouders het uitstaande geld nodig had voor andere doeleinden en hun obligaties inruilden.
  • De exploitatie BV kan op korte en lange termijn aan al haar verplichtingen voldoen.

WPH5

 

Actuele situatie: meer wind gevraagd

De wind bepaalt haar eigen kracht en koers en wijkt af en toe behoorlijk af van de voorspellingen. De businesscase gaat uit van een langjarig gemiddelde, maar per jaar en per maand kunnen de fluctuaties groot zijn. De concrete productiecijfers van de molens zijn 'live' te volgen op de website www.windparkhazeldonk.nl. Uit de cijfers blijkt dat de feitelijke productie per oktober 2018 op zo'n 75% van de prognose zit. In januari produceerden de molens 100%, maar de maanden februari (minder dan 70%) en mei (75%) scoorden aanmerkelijk lager. Augustus was met 92% weer een goede windmaand.

Meer molens langs A16
In 2019 komen er langs de A16 nog bijna twintig windmolens bij. Een aantal hiervan is in de buurt van Hazeldonk gepland. Dit kan in de toekomst van invloed zijn op de prestaties van de drie Hazeldonkse molens. De tijd zal leren wat de gevolgen zijn. Voor alle duidelijkheid: Eventuele mindere resultaten hebben geen invloed op de waarde van de obligaties.
 
Om op termijn die 100% windopbrengst te halen moet het dus de komende tijd bovengemiddeld gaan waaien. Houd u het mee in de gaten?

 

Activiteiten coöperatie BRES eerste half jaar 2018

BRES heeft vanaf het prille begin bijgedragen aan windmolenpark Hazeldonk. Via communicatie en werving van obligatiehouders. Windpark Hazeldonk draagt voor een klein stukje financieel bij aan de activiteiten die BRES jaarlijks uitvoert, zo heeft de gemeente ooit bedongen. Daarom praten wij u graag weer eens bij over de activiteiten van BRES in het eerste half jaar van 2018.

Kernactiviteit woningaanpak
Coöperatie BRES heeft als kerntaak het bieden van advies en begeleiding aan de inwoners van Breda bij het verduurzamen van hun woningen. Dat gebeurt via informatieavonden, maar vooral ook via (gratis) gesprekken op maat, bij bewoners aan de keukentafel. Dit eerste half jaar is er bijv. een bewonersavond in Brabantpark geweest. Behalve informatie over isoleren (de allerbelangrijkste maatregel om energie te besparen) is daar ook veel verteld over aardgasvrij wonen. Sinds minister Wiebes heeft aangegeven dat in 2030 de gaskraan dicht gaat, maken veel bewoners zich druk over hoe dat nou toch moet. Dan helpt het om in onze voorlichting direct met een praktisch antwoord te komen. Na deze avond in Brabantpark heeft een derde van de aanwezigen een adviesgesprek gevraagd!  De ervaring leert dat bijna alle adviesgespreken op dit moment leiden tot daadwerkelijke maatregelen. Dat is dus veelbelovend.  Voor het tweede half jaar staan nog drie wijken op de planning voor een bewonersavond, met aanvullende keukentafelgesprekken.
 
Seminar Gasloos Breda
In mei heeft BRES samen met de gemeente en Rabobank het seminar 'Gasloos Breda' georganiseerd. Met sprekers van woningbouwcoöperatie, VNO-NCW, netwerkbeheerders, BRES, gemeente en met gastspreker Jan Terlouw. Een zeer geslaagde bijeenkomst, waar terplekke verbindingen werden gelegd om op verder te gaan. BRES heeft partners veel te bieden, zo blijkt, als het gaat om het contact met de burger te leggen. Bij de energietransitie is contact met de burger, via participatie en meedenken, immers cruciaal. BRES heeft bij uitstek het vertrouwen van burgers om hier een verbindende rol in te spelen. Hoe precies, dat gaan we uitwerken.

Aardgasvrij met innovatieve apparatuur
Een andere topper van het afgelopen half jaar was een avond over warmtepompen, infraroodpanelen, superzuinige lage-temperatuur-radiatoren en andere innovatieve apparaten die nodig zijn om een woning aardgasvrij te kunnen verwarmen.  Meer dan 100 mensen kwamen voor informatie naar de centrale bibliotheek om zich hierover door BRES, maar ook door leveranciers, te laten voorlichten. Ook vragen over de aansluiting van de eigen woning op het in Breda aanwezige 'warmtenet'(verwarming via heet water, als restproduct uit de Amercentrale) kwamen aan bod. Sommige inwoners zien hier kansen. Een succesvolle avond die zeker wordt herhaald.
 
10/10/'18, Dag van de Duurzaamheid, lancering duurzame pop-up demowoning.
BRES gaat on tour met gemeente en partners door Bredase wijken.