Dit keer vond de BRES ALV niet plaats in een zaaltje...maar in Almkerk. We waren te gast bij Campus Almkerk, een innovatiecentrum over duurzame materialen en apparatuur voor duurzaamheid en landbouw (het zgn. pixelfarming) en duurzaamheid waarbij collectieve zelfvoorziening een belangrijke rol speelt.

Verslag Algemene Leden vergadering BRES 

Datum: 5 juni 2018

Locatie: We zijn te gast bij Campus Almkerk, een innovatiecentrum voor duurzaamheid en landbouw pixelfarming) waarbij collectieve zelfvoorziening een belangrijke rol speelt.

Aantal aanwezigen: 18 leden, 5 leden Bestuur/RvT, directeur en 3 medewerkers BRES ( totaal 27).

Agenda
1.Welkom en opening vergadering
2. Verslag vorige ALV (d.d. 19-11-2017)
3. Bestuurlijke zaken
4. Jaarverslag 
5. Projecten en activiteiten
6. Begroting 2018
7. Rondvraag

 1. 1. Welkom en opening vergadering
  Ad Bijma (voorzitter van het bestuur) heet iedereen welkom en opent de vergadering. Ad vertelt dat het momenteel heel druk is, er gebeurt enorm veel. Denk aan de Klimaattop Zuid Nederland die op 
  4 juni plaatsvond in de Koepel in Breda, denk aan het seminar met Jan Terlouw dat BRES samen met de gemeente Breda en de Rabobank organiseerde op 17 mei. Een belangrijke bijeenkomst omdat alle partijen er aanwezig waren. Doel was om de urgentie om te versnellen duidelijk te maken en samen lijnen uit te zetten naar een gasvrij Breda. ‘Als we willen, kan het’, was de boodschap van Terlouw. Recent, 1 juni 2018, kwam ook Ed Nijpels (voorzitter van het landelijk Klimaatberaad) naar Noord-Brabant voor een symposium over het Klimaatakkoord. Ook daar was BRES aanwezig.
 2. 2. Verslag van vorige ALV d.d. 19-11-2017
  Het verslag wordt goedgekeurd, er zijn geen vragen of opmerkingen.
 3. 3. Bestuurlijke zaken
  Koen Kerstens stelt zich voor als kandidaat secretaris van de RVT. Hij is werkzaam voor een aantal wooncorporaties op gebied van duurzaamheid. Daarnaast is hij betrokken bij stadsverwarming in Breda en Tilburg. Hoe krijgen we particulieren mee? Hij wil hieraan graag een bijdrage leveren. De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming.

Er is een vacature voor een bestuurssecretaris. Meer informatie is verkrijgbaar bij Gerrit Borgers (ad interim secretaris).

 1. 4. Jaarverslag 
  Penningmeester Bram de Wit en Wieke Bonthuis (directeur) leggen uit waarom geen jaarstukken zijn meegestuurd en geven inzicht in waar BRES nu staat. De aflopen periode zijn zij druk bezig geweest met de afronding van twee subsidietrajecten: van de provincie en de gemeente. 

Project CO3, een meerjarige provinciale subsidie
Prioriteit is gegeven aan het afwikkelen van de provinciale subsidie, het gaat om een bedrag van 
€ 160.000,- dat wordt opgenomen in de jaarrekening van de coöperatie.

CO3 staat voor de samenwerking van drie energiecoöperaties (Land van Heusden & Altena, Etten-Leur en Breda), aan de hand van de bekende BRES-aanpak: de klantreis, dit is het hoofdproduct van BRES. De formele afwikkeling had de nodige voeten in de aarde, maar het eindverslag met een goedkeurende accountantsverklaring ligt nu eindelijk bij de provincie. Het wachten is nu op de officiële goedkeuring.

Gemeentelijke subsidie 2017
De hoogte van het bedrag is € 50.000,- dat wordt opgenomen in de jaarrekening van de BV.
Het project Zonnedak op de Nieuwe Veste heeft veel meer uren gekost dan vooraf ingeschat.
Belangrijk is ook dat we de administratieve processen verbeteren, een leerpunt dat we meenemen naar de toekomst. 

Akkoord uitstel presentatie jaarrekening
Bestuur en directeur vragen de vergadering om akkoord te gaan met presentatie van de jaarrekening op de komende ALV, in november 2018. De vergadering gaat hiermee akkoord. Marijke Tsoutsanis van de Raad van Toezicht, dankt voor het duidelijke inzicht dat is gegeven en benadrukt dat de RvT actief de zaken volgt en een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven voor dit uitstel.

 1. 5. Projecten en activiteiten
  Wieke Bonthuis presenteert de lopende projecten en merkt daarbij op dat de exploitatiekrap is. BRES blijft op zoek naar middelen, bijvoorbeeld om betaalde opdrachten uit te voeren voor wooncorporaties.

Woningaanpak 
BRES beschikt over een klantvolgsysteem waarin is bijgehouden wie we gesproken hebben en welke maatregelen mensen hebben genomen. Mensen worden actief nagebeld door Nel Oomen en Anouk van den Berg. Ongeveer 10% tot 15% van de mensen gaat op een later tijdstip zelf aan de slag, dit noemen we de zogenaamde Gamma-route. Wat opvalt is dat tot nu toe vooral zonnepanelen populair zijn, mensen vinden dat leuk, terwijl isolatie meer oplevert. Op dit moment vinden er veel meer keukentafelgesprekken dan gemiddeld plaats.

Recent is in de wijk Brabantpark een informatieavond georganiseerd, deze was zeer goed bezocht. 
Er vindt verbreding plaats: er waren niet alleen eigenaren, ook vertegenwoordigers van VvE’s en enkele huurders. Er zijn nog vier avonden gepland.

Groen Plein
Gestart op verzoek van de gemeente, om actief het netwerk in Breda te verbinden. BRES werkt hierin samen met Pakhuis B.
Activiteiten:

Loketop dinsdagmiddagen en donderdagavonden, volledig door BRES ingevuld met                       medewerkers en vrijwilligers. Er komen vooral energievragen.
Informatiebijeenkomsten
worden georganiseerd, zoals voor VvE’s (50 deelnemers) en een avond over gasvrij maken van je huis (100 deelnemers).
Chatbot
: mogelijk maken om digitaal vragen te stellen over uiteenlopende duurzaamheidsthema’s.

 

Wooncorporaties
BRES heeft de prijs de Groene Parel uitgereikt aan Wooncorporatie AlWel voor de verduurzaming en het gasvrij maken van de flat Moerwijkzicht in Breda. Zij zetten in op bewonersparticipatie en hebben daarbij een onafhankelijke partij nodig. Dit is een geweldige kans voor BRES om met hen samen te werken en huurders mee te krijgen. Er zijn gesprekken hierover gaande. 

VvE’s
Bij VvE’s kan BRES in de ontwikkelingsfase een rol spelen op gebied van werving en communicatie. Als er sprake is van een positieve businesscase zal vervolgens óf de betreffende VvE óf BRES de exploitatie voor haar rekening nemen. Tiny House gaat de wijk in
Dit betreft een project in het kader van een Interreg-subsidie (Nederland/Vlaanderen). Laagdrempelig, de mensen op zoeken in de wijk. De planning is om in het najaar van start te gaan.

Gemeente Breda, warmtevisie
Het is belangrijk dat de gemeente Breda tot de ontwikkeling van een warmtevisie komtBRES komt daarbij op voor de stem van de burger, wil ervoor zorgen dat de burgers echt betrokken worden. 

 1. 6. Begroting 2018
  De begroting is op te vragen via het bestuur van BRES.
 1. 7. Rondvraag
  Vraag: ‘Eén van de windmolens bij Hazeldonk heeft een tijd stilgestaan. Is hier meer over bekend, ook over de opbrengst van de windmolens?’ Antwoord Ad: Er is een beknopt voortgangsverslag over gemaakt door de exploitatie BV, het is de rol van deze BV om hierover te communiceren. We zullen hier nog een keer op aandringen bij Pim de Ridder. In 2020 wordt de eerste tranche terugbetaald, tegen 6%. BRES communiceert er minimaal 1 keer per jaar over in de eigen nieuwsbrief.

Presentatie en rondleiding Campus Almkerk, een innovatiecentrum voor duurzaamheid
N.a.v. een tip van o.a. Paul Dielissen is deze ALV gehouden op een zeer bijzondere locatie, Campus Almkerk. Dhr. Arend Koekoek van deze campus houdt een inspirerende presentatie en gaat op verzoek van de aanwezigen met name in op duurzaam wonen en bouwen. De stappen bij bestaande bouw zijn: isoleren, installaties verbeteren, zorgen dat je voldoende opwekking hebt. Het is mogelijk om op een energierekening van € 15,- per maand uit te komen voor een heel huis. De campus heeft een pilot lopen in Eindhoven met het gasvrij maken van een rijtjeshuis (kosten € 32.000,- per huis, inclusief subsidie). Daarna volgt een rondleiding op het terrein. We bekijken een landbouwrobot, een nieuwe zonneboiler, een klein windmolentje, een warmtepomp en we wandelen door een NOM-tiny house.