Op 10 november was de ALV van BRES. Het was een inspirerende avond met enthousiaste leden en een mooie lezing van Roebyem Anders. Klik hier voor het verslag.

Verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Coöperatieve Vereniging BRES U.A.

 

Datum:                       donderdag 10 november 2016

Locatie:                       Publieke Werken – Breda

Aantal deelnemers:     32 bezoekers; 18 leden, 5 leden RvT, 4 bestuursleden; 3

                                  belangstellenden, directie BRES Realisatie B.V.

                                  en inleider Roebyem Anders

 

1.  Welkom, opening vergadering en mededeling

     Door voorzitter BRES Ad Bijma.

     Deelnemers aan Zonneveste zijn niet automatisch lid van BRES. Dit zal ook op de website

     worden vermeld.

 

2. Verslag ALV 21 april 2016.

    Dit was bij de uitnodiging gevoegd en wordt vastgesteld.

 

3. Wijziging statuten inzake onderdeel Ledenraad.

    De noodzaak van dit traject wordt door Ad Bijma toegelicht en de vergadering stemt 

    hiermee in. Er zijn 22 personen bereid zich voor deze beoogde korte periode kandidaat te 

    stellen. De namen van deze personen worden gepresenteerd en de vergadering stemt

    hiermee unaniem in.

 

4. Jaarrekening 2014- 2015.

    Penningmeester Ton Jansen presenteert op een heldere manier de inkomsten en uitgaven,   

    het resultaat alsmede de balans ( activa en passiva ).

    In een vorige ALV was hiermee al ingestemd en er zijn geen vragen of opmerkingen.

 

5. Oproep voor de functie van secretaris bestuur BRES.

    De huidige secretaris Gerrit Borgers had eerder aangegeven deze functie tijdelijk te zullen

    vervullen. Door de groei van activiteiten van BRES is zijn inzet elders in het bestuur

    gewenst, Voor de functie van secretaris heeft zich tijdens de vergadering één kandidaat

    gemeld voor een nadere oriëntatie / kennismaking.

 

6. Presentatie projecten. Door directie BRES Realisatie B.V. / Jan Schouw.

    Jan Schouw / directie BRES Realisatie B.V. geeft een heldere uiteenzetting over:

  • de Groene Parel; een uit te reiken wisselbokaal voor een energie initiatief
  • de wijk voor “wijk aanpak” aanpak voor het energie zuiniger( en comfortabeler)  maken van woningen , incl. het stappenplan en de bewonerswijzer.
  • de samenwerking met HOOM ; in 2016 200 woningen verduurzaamd.

    Vraag: kan een project / traject in brochurevorm beschikbaar komen, bijvoorbeeld voor de

    bewoners van het Concordiaplein. Dit wordt meegenomen.

  • de voortgang met projecten van zonnepanelen bij Ver. Van Eigenaren
  • de postcoderoos aanpak, met als voorbeeld Princenhage
  • het succes van Zonneveste

Vraag / verzoek is om voortaan duidelijker te zijn over mogelijkheden van voorinschrijving met een betere toelichting op dit traject.

  • Windprojecten ; Hazeldonk en ontwikkelingen rond A16

De expl. maatschappij van Hazeldonk zal om inzicht worden gevraagd over her resultaat.

Over de voortang m.b.t. A16 zal informatie worden geplaatst op de website.

  • Samenwerking met partijen, zoals andere coöperaties, HOOM ( aanpak woningen in wijk voor wijk trajecten), Zonnepanelendelen. Staatsbosbeheer en Hezelaer Energy.

Klik hieronder om de presentatie van Jan te openen.

 

 

 7. Samenwerkingsafspraken 

     Ad Bijma verstrekt informatie over gesprekken met de raadsfracties en de

     wethouder(s) van Breda inzake een beoogde samenwerking tussen Breda en BRES en het

     plan dit voor 2017 te formaliseren ( o.a,. voor de voorfinanciering van projecten). Het

     betreft immers een maatschappelijk initiatief waarbij samenwerking met de lokale

     overheid van groot belang is.

 

8. Inleiding Roebyem Anders / directeur Sungevity Nederland

    In een helder betoog wordt duidelijk dat een sociale onderneming met een duidelijke missie

    en visie ( zonnepanelen op alle daarvoor geschikte daken ) wel degelijk ook commercieel

    succesvol kan zijn.

Klik hieronder om de presentatie van Roebyem te openen.

 

9. Rondvraag en sluiting

    Er blijken geen vragen te zijn vervolgens sluit voorzitter Ad Bijma de vergadering

Hierna  wordt door veel aanwezigen nog gezellig bijgepraat over de diverse interessante onderwerpen.

DB/db. 15-11-2016.

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen