Verslag secretaris over het verenigingsjaar 2016 van de Coöperatieve Vereniging BREDA  U.A.

 

BRES heeft in 2016 diverse activiteiten onderzocht en ontwikkeld en zijn bestaande samenwerkingen geïntensiveerd en zijn ook nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan.

In dit verband kan genoemd worden de samenwerking met HOOM in het kader van woningverbetering, gericht op energiebesparing.

Een aantal projecten zijn afgerond ( zonnepanelen op Topaasstate) of opgestart ( Zonneveste d.m.v. crowdfunding en zonnedaken in Princenhage d.m.v. het systeem van de postcoderoos )

Nieuwe samenwerkingverbanden, o.a. met wind A16 zijn voorbereid.

Met zowel de Gemeente Breda als de Provincie vindt regelmatig constructief overleg plaats.

In dit jaar is ons bestuur uitgebreid.

Met als doel de eerder aangekondigde statutenwijziging te kunnen realiseren heeft er oprichting en na instemming met de beoogde statutenwijzing weer opheffing van een ledenraad plaatsgevonden.

Vergaderingen van  het bestuur in 2016

 

Het bestuur kwam in 2016 voor reguliere vergaderingen op de volgende data 10 keer bijeen:      

           18-01-2016

           15-02-2016

            04-04-2016

            09-05-2016

            13-06-2016

            15-08-2016

            12-09-2016

            10-10-2016

            24-11-2016

            19-12-2016

Daarnaast hebben over actuele aan de orde zijnde zaken naar behoefte diverse keren bilaterale of in bredere groep, gesprekken plaatsgevonden.

Vergaderingen met de Raad van Toezicht

 

Met dit in 2016 gekozen orgaan met een advies- en toezichttaak,  hebben in 2016 de volgende vergaderingen plaatsgevonden:

            31-03-2016

            19-09-2016

De Raad van toezicht is tijdens de ALV aangevuld met Marijke Tsoutsanis als vijfde lid en daarmee volledig.

De RvT vergaderde op 22-01-2016 en 04-11-2016 zonder het bestuur van BRES en heeft toen gesproken over haar reglement en werkwijze, rooster van aftreden, de concept- statuten, de voorbereiding van de ALV en het overleg met het bestuur. Met name is aandacht gevraagd voor een meerjarig businessplan en een goede risico-analyse.

De RvT heeft ook ingestemd met de plannen van het bestuur inzake Zonneveste.

Algemene Ledenvergaderingen

 

In de Algemene Ledenvergaderingen wordt altijd stilgestaan bij de ( gerealiseerde) plannen van BRES in de achterliggende periode, de plannen en onderhanden zijnde projecten en de financiën

  1. ALV 21-04-2016,

Naast de hierboven genoemde vaste onderwerpen werd stilgestaan bij de wenselijke statutenwijziging van de coöperatie.

Door Bram van Beek werd een inleiding verzorgd over de kansen, activiteiten en plannen m.b.t. windenergie.

  1. ALV 10-11-2016

Ook in deze vergadering werd stilgestaan bij de  hierboven genoemde vaste onderwerpen.

Daarnaast werd de afwikkeling van de statutenwijziging vorm gegeven.

De oproep voor een kandidaat voor de functie van secretaris in het bestuur heeft resultaat gehad en inmiddels heeft nadere kennismaking plaatsgevonden en zal deze kandidaat voor benoeming in de ALV van 11-05-2017 worden voorgedragen.

Ook werd een zeer interessante inleiding verzorgd door Roebeym Anders, directeur van Sungevity Nederland. Zij maakte duidelijk dat een sociale onderneming met een duidelijk visie en missie ook wel degelijk commercieel succesvol kan zijn.

Breda,  8 maart 2017.

D.W.G. Borgers / Bestuurssecretaris.